Inspector – Referent resurse umane

Cursul de Specializare “Inspector/Referent Resurse Umane” organizat de DEK Project Master SRL se desfăşoară după programa de studiu aprobată de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Județului Hunedoara şi este în conformitate cu prevederile legale ale acestei ţări.

Veţi învăţa despre:

1. Planificarea activitatii

– noţiuni de managementul timpului;

– instrucţiuni şi reglementări interne ale organizaţiei;

– noţiuni de management al calităţii.

2. Comunicarea cu angajatii

– clasificarea tipurilor de comunicare;

– teorii ale comunicării;

– ascultarea activă;

3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

– norme generale şi specifice de sănătate şi securitate în muncă;

-tipuri de situaţii de urgenţă;

-tipuri de accidente şi modalităţi de intervenţie;

4. Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului

– legislaţia care reglementează raporturile de muncă ;

– legislaţia privind evidenţa muncii;

– legislaţia privind întocmirea, gestioanarea, păstrarea şi arhivarea documentelor ;

– legislaţia privind operarea datelor cu caracter personal;

– Tipuri de documente întocmite : contracte individuale de muncă, acte adiţionale de modificare a contractelor de muncă,dosarul de personal,decizii individuale de schimbări de funcţii, promavări, sancţionări, incetări de activitate, delegari, suspendări ale contractului individual de muncă etc.,adeverinţe de vechime în muncă, de salarii, alte tipuri de adeverinţe solicitate cu legătură în domeniul relaţiilor de muncă, fişe de evaluare profesională, documente solicitate în interiorul organizaţiei; documente centralizatoare şi situaţii statistice, centralizatoare de concedii de odihnă, medicale, fară plată, concedii de formare profesională, situaţii statistice privind structura personalului

 5. Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului

Documente gestionate: dosarul de personal, registrul de evidenţă de personal, registrul de evidenţă pentru alte tipuri de contracte utilizate în desfaşurarea raporturilor de muncă, decizii comune organizatorice, registrul intrări-ieşiri documente

6. Organizarea recrutării personalului

– Cerinţele primare: tipurile de documente solicitate, limba de redactare a mesajului de recrutare, termenul limită de depunere a documentelor etc.

– Informaţiile privind procesul de selecţie: membrii echipei de selecţie, data şi locul desfăşurării, metodele de selecţie utilizate.

– Modul de desfăşurare a selecţiei se referă la: metode de selecţie, planificarea în timp, loc de desfăşurare.

– Metode de recrutare: -publicitate -reţeaua de cunoştinţe, folosirea organizaţiilor specializate în recrutarea-selecţia personalului, baza de date cu potenţiali angajaţi, folosirea agenţiilor de “head-hunting”

7. Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor – REVISAL

Metodologia de lucru în programul informatic se referă la: introducerea datelor referitoare la angajator, categorie angajator, formă juridică, formă de organizare, nivel de infiinţare şi completare registru în funcţie de nivelul de organizare al angajatorului, sediul social al angajatorului, filiala sau altă entitate juridică, sucursală, agenţie, reprezentanţă, punct de lucru sau altă entitate fară personalitate juridică, denumire angajator, domeniul principal de activitate codul CAEN, forma de proprietate, adresa angajator, informaţii contact;

– introducerea datelor despre salariaţi ,acte de identitate , CNP, adresă şi contractele individuale de muncă, tipul contractului, durata contractului, tipul de normă, identificarea contractului, sporuri etc.

Cunoştinţe:

– despre prevederile legislaţiei în vigoare;

– despre modul de operare în programul REVISAL

– despre modul de transmitere on-line a informaţiilor din REVISAL către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

8. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

– informaţii generale despre modul de organizare a unei baze de date

– despre modul de gestionare a bazei de date

– despre rapoartele ce pot fi generate din baza de date

– persoanele abilitate să consulte o bază de date;

Și cum teoria nu are valoare fără punere în practică, aceste noțiuni se vor aplica practic în clasă, dar și acasă, în cadrul lucrărilor individuale pe care cursanții vor trebui să le pregătească.

Următorul curs:

© Ema Cornoiu

%d bloggers like this: